HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI, BÙN, SÉT CỦA ĐÁ

TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI, BÙN, SÉT CỦA ĐÁ:

-Sấy khô đá dăm, cân khối lượng

-Rửa sạch bụi, bùn sét trong đá dăm bằng thùng rửa có vòi

-Sấy khô đá dăm đã rửa sạch, cân khối lượng

-Hàm lượng bụi. bùn sét được tính bằng % so với tổng khối lượng mẫu ban đầu.


Dụng cụ xác định hàm lượng bụi bùn sét của đá