HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (LAS-XD)

Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng là tổ chức kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên nghành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng đáp ứng các điều kiện năng lực và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng. Thời có hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng là 05 năm kể từ ngày cấp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép chứng nhận LAS-XD bao gồm:

  1. Đơn đề nghị công nhận phòng thí nghiệm
  2. Báo cáo năng lực
  3. Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm
  4. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
  5. Quyết định thành lập phòng thí nghiệm
  6. Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm
  7. Bản sao giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị
  8. Bản sao giấy chứng nhận đào tạo thí nghiệm viên
  9. Sơ đồ mặt bằng phòng thí nghiệm