BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

Bê tông phát triển cường độ rất nhanh trong 3 ngày đầu, đạt 40% cường độ. Đến 7 ngày tiếp theo đạt 60% cường độ và đạt 100% cường độ khi đủ 28 ngày. Đó là lý do cần mang mẫu đi nén khi đạt 28 ngày tuổi và cần đặt biệt lưu ý bảo dưỡng mẫu trong 3 ngày đầu tiên.

Xem thêm: Máy nén bê tông 300 tấn (TYA-3000)